Joustavuutta luonnontieteiden opetukseen, oppimisympäristöihin

Joustavuutta luonnontieteiden opetukseen, oppimisympäristöihin ja oppiainerajoihin (2 op) — 2022

03.01.2022 - 17.06.2022

Ilmoittautuminen

Kurssi alkaa tammikuussa 2022, ja käynnissä vuoden 2021 aikana ollut kurssi avataan uudelleen. Osallistujat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia loppuun vuonna 2021, voivat jatkaa kurssilla suoraan vuonna 2022. Kurssille otetaan ja toivotaan myös runsaasti uusia osallistujia. Kurssille ilmoittautumisesta ja tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin ja päivitetään kurssikuvaukseen.

Kurssin kuvaus

Koska luonnontiede on joustavaa, se mukautuu muiden tieteenalojen sisältöihin. Kyse on samanlaisesta kaikkia hyödyntävästä vuorovaikutuksesta, jolla luonnontiede ja teknologia jo edistyvät toinen toistaan tukien. Teknologia-alojen yritykset, tutkimuslaitokset ja tiedekeskukset ovat siksi olleet luontevia matematiikan ja luonnontieteen oppimista tukevia ympäristöjä. Nyt otetaan myös humanististen ja taide-alojen oppiaineet ja niihin liittyvät luokkahuoneen ulkopuoliset oppimisympäristöt mukaan. Tällä kurssilla peruskoulun opettajat oppivat suunnittelemaan, ohjaamaan ja arvioimaan monialaista opetusta kuvataiteen, luonnontieteen ja matematiikan oppiainerajat ylittävistä ja oppimisympäristöt yhdistävistä lähtökohdista. Työskentely perustuu JYU:n OKL:n Checkpoint Leonardo (Network) -hankkeessa kehitettyihin oppimateriaaleihin, joita osallistujat tutkivat oppilaan ja opettajan näkökulmista. Kurssilla tuotetaan ja testataan oma oppimateriaali sekä reflektoidaan kokemuksia työstä.

Keskeiset sisällöt

  • monialaiseen opetukseen liittyvään, olemassa olevaan materiaaliin tutustuminen
  • oman monialaisen opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteuttaminen ja reflektointi.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin sekä keskustellaan niistä pienryhmissä. Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:

  • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista (10 h)
  • valmiiseen materiaaliin tutustumista ja niiden pohtimista (10 h)
  • oman opetuksen suunnittelu, toteutus ja siitä saatavien kokemusten reflektointi (30 h).

Koulutus nivotaan yhteen osallistujien oman opetuksen kanssa konkretian ja synergiaedun saavuttamiseksi ja jotta ajanpula ei estäisi koulutukseen osallistumista.

Kohderyhmä

Peruskoulun opettajat

Kurssin vastuuhenkilöt

Anssi Lindell (anssi.e.lindell@jyu.fi) ja Antti Lehtinen (antti.t.lehtinen@jyu.fi)