Kaikille yhteinen yleinen kurssi ”Kohti joustavaa matemaattista ajattelua” (3 op) on toteutettu syyslukukaudella 2018 ja uudestaan kevätlukukaudella 2019. 

Kurssin kuvaus

Tämä on kaikille osallistujille yhteinen joustavan matemaattisen ajattelun perusteisiin johdattava kurssi. Kurssilla perehdytään siihen, mitä tarkoitetaan joustavalla matemaattisella ajattelulla ja miksi se on tärkeä tavoite niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, esikoulussa kuin koulussakin matemaattisen ajattelun opetuksessa.

Kurssi olisi hyvä suorittaa ennen muita 15 op:n kokonaisuuden osia.

Keskeiset sisällöt
  • Joustavan matemaattisen ajattelun määritelmä.
  • Tulevaisuuden matematiikan taidot työelämän ja kansalaisen näkökulmasta.
  • Matemaattisen ajattelun kehitys varhaislapsuudesta aikuisikään; tiivistelmä viimeisimmän tutkimuksen tuloksista sovellettuna käytännön kasvatus- ja opetustilanteisiin.
  • Joustavan matemaattisen ajattelun kehittäminen kytkemällä koulussa opittu matematiikka ja matemaattinen havainnointi arjen tilanteissa.
  • Joustava representaatioiden yhdistäminen matematiikan eri sisältöalueilla (esim. rationaalilukujen eri esitysmuodot, funktiot ja kuvaajat).
  • Joustavat ongelmanratkaisustrategiat (esim. sanalliset tehtävät, algebra).
Toteutustapa
  • Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin sekä keskustellaan niistä pienryhmissä. Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:
  • Asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista (20 h).
  • Tutustumista käytännön esimerkkeihin ja sähköiseen materiaaliin joustavuudesta koulumatematiikassa (20 h).
  • Joustavaan ajatteluun tähtäävien tehtävien tai työskentelytapojen kokeilua omassa työssä ja siitä saatavien kokemusten reflektointia (20 h).
Kohderyhmät

Varhaiskasvattajat, esi- ja alkuopetuksen, 3–6 luokkien, 7–9 luokkien ja lukion opettajat.

Kurssin vastuuhenkilöt

Erno Lehtinen (erno.lehtinen@utu.fi) tai Heli Trapp (heli.trapp@utu.fi)