Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla perehdytään joustavaan matemaattiseen ajatteluun ja sen tukemiseen lukiossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: Millaiset tehtävät syventävät ymmärrystä lukiomatematiikan keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä? Miten matemaattista ongelmanratkaisua voidaan tukea graafisin apuneuvoin – käsin ja tietokoneella? Miten erilaiset ajattelutavat ja -strategiat valjastetaan edistämään oppimista? Mitä keinoja on luoda matemaattisesti rakentavaa keskustelua ja saada perusteleminen palvelemaan oppimista? Miten oppilaita tuetaan löytämään tilanteeseen sopiva ratkaisustrategia? Näihin joustavuuteen liittyviin kysymyksiin etsitään kurssilla vastauksia.

Toteutusaika: 1.10.–30.11.2020 ja 18.1.2021–30.4.2021


Keskeiset sisällöt

 • Joustavuuteen (ja joustamattomuuteen) liittyviä teemoja:
  • vastauskeskeisyys ja virheet
  • jumissa oleminen ja sinnikkyys
  • tehtävien monipuolistaminen
  • erilaiset ratkaisutavat
  • representaatiot eli esitystavat
  • käsitteellinen ymmärrys
  • oppilaiden vuorovaikutus ja päättelyn selittäminen
  • teknologian hyödyntäminen
 • Joustavuutta tukevaan olemassa olevaan materiaaliin tutustuminen
 • Matemaattinen ongelmanratkaisu ja ratkaisustrategioiden löytämisen tukeminen
 • Oman kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä muiden osallistujien kanssa
Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, havainnoidaan tai kokeillaan omassa opetuksessa sekä keskustellaan kollegoiden kanssa kokemusten pohjalta. Lähestymistapa mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla pitkäjänteisen ammatillisen kehittymisen, joka olisi mahdotonta toteuttaa lähikoulutuksina. Toteutustavat:

 • Asiantuntijavideoiden seuraamista, kirjalliseen aineistoon tutustumista ja niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista
 • Valmiisiin tehtäviin ja tuntisuunnitelmiin tutustumista sekä niiden toteutuksen pohtimista
 • Materiaalin suunnittelua ja kokeilua omassa opetuksessa sekä siitä saatavien kokemusten reflektointia
 • Oman opetuksen ja sen kehittämisen reflektointia

Koulutus nivotaan yhteen osallistujien oman opetuksen kanssa, jottei ajanpuute olisi este koulutukseen osallistumiselle.

Kohderyhmä

Lukion opettajat

Kurssin vastuuhenkilöt

Topi Törmä (topi.torma(at)oulu.fi) ja
Dimitri Tuomela (dimitri.tuomela(at)oulu.fi)