Riskilasten tunnistaminen ja taitojen tuki 3–5 -vuotiaiden varhaiskasvatuksessa (2 op)

Kurssin kuvaus

Kurssi tarjoaa tietoa, harjoituksia ja käytännön esimerkkejä lasten varhaismatemaattisten taitojen kehittymisestä, tunnistamisesta ja systemaattisesta tukemisesta. Kurssilla perehdytään erityisesti varhaiskasvatuksen mahdollisuuksiin tukea niitä lapsia, joilla on tunnistettavissa puutteita varhaismatemaattisissa taidoissaan. Kurssi pohjautuu Niilo Mäki Instituutissa kehitettyyn Varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelmaan, Nallematikkaan.

Keskeiset sisällöt
 • Varhaisen tuen merkitys riskilapsille
 • Pienten lasten matemaattisen taitojen arvioiminen ja havainnoiminen
 • Lapsen oppimista tukevan ohjausvuorovaikutuksen toteuttaminen
 • Matemaattinen ajattelu pienryhmätuokioissa, leikeissä ja kaikessa päivittäisessä toiminnassa
 • Yhteistyö varhaiskasvattajatiimin ja lasten vanhempien kanssa

Kurssin materiaalit ja sisällöt ovat suoraan sovellettavissa varhaiskasvattajan omassa lapsiryhmässä tapahtuvaan toimintaan. Erilaisten toteuttamismallien kokeileminen, jakaminen ja niistä keskusteleminen tarjoavat kurssilaisille mahdollisuuden muodostaa monipuolisen kuvan riskilasten matemaattisten taitojen tukemisesta varhaiskasvatuksessa

Toteutustapa
 • Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä, ja se on osallistujille maksuton.
 • Koulutuksen osien viitteellinen laajuus:
  • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista (10 h)
  • lapsi- ja pienryhmävideoiden katsomista ja analysointia (5 h)
  • toimintamallien ja materiaalien kokeilua, soveltamista ja reflektointia (30 h)
  • kokemusten jakamista ja keskustelua kirjallisessa muodossa kurssilaisten kanssa (5 h).
Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opettajat, sosionomit, lastenhoitajat ja erityisopettajat

Huomioitavaa

Verkkokurssille osallistuminen edellyttää esimiehen lupaa ja osallistujan sitoutumista kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sekä huoltajien lupaa lasten osallistumiselle arviointitehtävään.

Kurssin vastuuhenkilö

Aino Mattinen (aiinma(at)utu.fi)