Joustavassa matemaattisessa ajattelussa ei ole kiinnitytty yhteen toimintamalliin vaan tilanteesta riippuen hyödynnetään joustavasti erilaisia ajattelutapoja. Joustava ajattelu mahdollistaa toiminnan myös uudenlaisessa, ongelmallisessa tilanteessa. Joustavuuteen liittyy olennaisesti kyky keskustella ja toimia haastavankin aiheen parissa yhteistyössä muiden kanssa. Liity postituslistallemme!

Joustavaan matematiikkaan – Ajankohtaisiin haasteisiin vastaava varhaiskasvattajien ja opettajien verkkotäydennyskoulutusohjelma

Millainen on joustavan matemaattisen ajattelun kehityskaari varhaiskasvatuksesta lukioon? Miten minä varhaiskasvattajana ja opettajana tunnistan ja tuen joustavaa matemaattista ajattelua?

Näihin kysymyksiin paneudutaan 15 opintopisteen ”Joustavaan matematiikkaan” -täydennyskoulutusohjelmassa. Koulutuksissa yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä yhdessä suomalaisten varhaiskasvattajien ja opettajien kanssa kehitetyt tutkimusperustaiset materiaalit, kuten tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, leikki- ja toimintaympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät. Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä.

Kohderyhmänä ovat varhaiskasvattajat, esi- ja perusopetuksen opettajat, lukion opettajat sekä erityisopettajat.

Koulutus koostuu yhteisistä ja eri opettajaryhmille suunnatuista kursseista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutuksen sisällöistä vastaavat yhteistyössä kolmen yliopiston asiantuntijat ja opetuksen ammattilaiset. Sisältöjen suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös alan kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

  • Turun yliopisto: opettajankoulutuslaitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, tulevaisuuden teknologioiden laitos; Brahea-keskus
  • Oulun yliopisto: matematiikan laitos
  • Jyväskylän yliopisto: opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteen laitos.
Uusin tutkimustieto opetuksen kehittämisen avuksi

Viimeaikainen matematiikan oppimisen tutkimus on syventänyt ymmärrystä lukukäsitteen pitkän aikavälin kehityksestä, lukukäsityksen laajennuksien haasteista ja niiden merkityksestä yleisemmin matemaattisten taitojen kehitykselle. Tutkimus on myös tuonut esiin aiempaa täsmällisempää tietoa algebrallisen ajattelun kehittymisestä. Joustavaa ja erilaisiin tilanteisiin mukautuvaa matemaattista ajattelua on mahdollista kehittää jo varhaiskasvatuksessa ja sitä voidaan tukea läpi myöhempien kouluvuosien. Tutkimukset ovat tuottaneet tietoa useista erilaisista työtavoista joustavan ajattelun kehittymisen tukemiseksi.

Kasvava huoli suomalaisten oppilaiden matemaattisesta osaamisesta

Kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat suomalaisten oppilaiden huolestuttavan kehityksen, joka näkyy matemaattisen suoritustason laskuna, erojen kasvuna sekä matematiikkamotivaation heikkenemisenä. Perinteinen varhaiskasvatus ja kouluopetus eivät riittävästi tue joustavien matemaattisten taitojen muodostumista, ja vielä ylioppilastutkinnon vastauksista näkyy, että opiskelijat eivät lukiota päätettäessäkään ole matemaattisesti erityisen joustavia. Toisaalta puute näkyy myös vaikeutena soveltaa koulussa opittuja taitoja arjessa.

Joustava matemaattinen ajattelu on erityisen haasteellista oppilaille, joilla on matematiikan oppimisen vaikeus. Heidän kohdallaan tärkeää on ymmärtää joustavaan ajattelun ”rakennuspalikat” ja nähdä, missä vaiheessa taitojen kehityksessä ollaan ja mistä tukemisessa lähdetään liikkeelle.

Koulutus koostuu kaikille yhteisestä kurssista sekä eri opettajaryhmille suunnatuista kursseista. Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai erillisiä 2-6 opintopisteen laajuisia kursseja.