Millainen on joustavan matemaattisen ajattelun kehityskaari varhaiskasvatuksesta lukioon? Miten minä varhaiskasvattajana ja opettajana tunnistan ja tuen joustavaa matemaattista ajattelua?

Joustavaan Matematiikkaan on ajankohtaisiin haasteisiin vastaava verkkotäydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen ammattilaisille, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille.

Koulutus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista (3 op), eri opettaja- ja ohjaajaryhmille suunnatuista kursseista (6 op) sekä valinnaisista kursseista (2 op). Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai erillisiä 2–6 opintopisteen laajuisia kursseja. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Koulutuksissa yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä yhdessä suomalaisten varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja opettajien kanssa kehitetyt tutkimusperustaiset materiaalit kuten tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, leikki- ja toimintaympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät. Koulutus toteutetaan kokonaan verkkoympäristössä.

Sisältöjen suunnittelussa on tehty yhteistyötä myös alan kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Koulutuksen sisällöistä vastaavat yhteistyössä neljän yliopiston asiantuntijat ja opetuksen ammattilaiset:

  • Turun yliopisto: opettajankoulutuslaitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, tulevaisuuden teknologioiden laitos ja Brahea-keskus
  • Åbo Akademi: opettajankoulutuslaitos
  • Oulun yliopisto: matematiikan laitos
  • Jyväskylän yliopisto: opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteen laitos.
Uusin tutkimustieto opetuksen kehittämisen avuksi

Viimeaikainen matematiikan oppimisen tutkimus on syventänyt ymmärrystä lukukäsitteen pitkän aikavälin kehityksestä, lukukäsityksen laajennuksien haasteista ja niiden merkityksestä yleisemmin matemaattisten taitojen kehitykselle. Tutkimus on myös tuonut esiin aiempaa täsmällisempää tietoa algebrallisen ajattelun kehittymisestä. Joustavaa ja erilaisiin tilanteisiin mukautuvaa matemaattista ajattelua on mahdollista kehittää jo varhaiskasvatuksessa, ja sitä voidaan tukea läpi myöhempien kouluvuosien. Tutkimukset ovat tuottaneet tietoa useista erilaisista työtavoista joustavan ajattelun kehittymisen tukemiseksi.

Kasvava huoli suomalaisten oppilaiden matemaattisesta osaamisesta

Kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat suomalaisten oppilaiden huolestuttavan kehityksen, joka näkyy matemaattisen suoritustason laskuna, erojen kasvuna sekä matematiikkamotivaation heikkenemisenä. Perinteinen varhaiskasvatus ja kouluopetus eivät riittävästi tue joustavien matemaattisten taitojen muodostumista, ja vielä ylioppilastutkinnon vastauksista näkyy, että opiskelijat eivät lukiota päätettäessäkään ole matemaattisesti erityisen joustavia. Toisaalta puute näkyy myös vaikeutena soveltaa koulussa opittuja taitoja arjessa.

Joustava matemaattinen ajattelu on erityisen haasteellista oppilaille, joilla on matematiikan oppimisen vaikeus. Heidän kohdallaan tärkeää on ymmärtää joustavaan ajattelun ”rakennuspalikat” ja nähdä, missä vaiheessa taitojen kehityksessä ollaan ja mistä tukemisessa lähdetään liikkeelle.

Tutustu lisää, katso myös nämä!