Esiopetuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt (6 op)

Kurssi toteutetaan kevätlukukaudella 2019 alkaen 29.1. ja päättyen 24.5.2019.

Kurssin kuvaus

Uusin tutkimus on osoittanut esiopetusikäisten lasten omaehtoisen harjoittelun ja matemaattisiin aspekteihin suuntautumisen keskeisen merkityksen matemaattisten taitojen ja käsitteiden kehitykselle. Harjoittelun käynnistämiseen tarvitaan aikuista. Koulutuksella tähdätään siihen, että esiopetuksen opettajat oppivat tarkastelemaan maailmaa matemaattisista näkökulmista, tunnistamaan lapsen matemaattista ajattelua ja hyödyntämään tätä joustavasti lasten taitojen tukemisessa. Matemaattisen ajattelun tukemista harjoitellaan etenkin arjessa ja eri oppimiskokonaisuuksiin integroiduissa matemaattisesti fokusoiduissa leikeissä ja toiminnassa.

Kurssilla perehdytään siihen, millaista on varhaiskasvatus- sekä esiopetusikäisen lapsen matemaattinen ajattelu ja kuinka se kehittyy viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Mukana on paljon esimerkkejä esiopetuksessa kokeilluista leikki- ja toimintaympäristöistä. Kurssi auttaa toteuttamaan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista toimintaa esiopetuksessa.

Kurssille osallistuminen edellyttää esimiehen lupaa ja kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sitoutumista.

Keskeiset sisällöt
  • Lasten matemaattisen ajattelun havainnointi ja tukeminen
  • Lasten ja esiopetuksen opettajien matemaattinen ajattelu ja ”laskulasit/matikkalasit” esiopetuksen arjessa ja ohjatuissa leikki- ja toimintatilanteissa sekä eri oppimiskokonaisuuksissa (esim. liikunta, kuvataiteellinen ilmaisu)
  • Konkreettiset mallit ja niiden soveltaminen oman esiopetusryhmän toimintaan
  • Matemaattisen leikkituokion tekeminen yhdessä lapsiparin kanssa
Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC).

  • Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, tehdään harjoituksia sekä keskustellaan niistä virtuaalipienryhmissä.
  • Asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista, sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista yksin ja virtuaalivertaisryhmissä
  • Videoita ja niiden analysointia, haasteita ammatillisen kehityksen tueksi
  • Materiaalin kokeilua omassa opetuksessa ja siitä saatavien kokemusten reflektointia
  • Harjoitustyö, jossa toteutetaan kahden lapsen pienryhmässä yksi toimintatuokio, joka sisältää kolme matemaattista leikkiä. Jokaisen leikin alusta kuvataan 5–10 minuutin video, joka analysoidaan ohjeiden mukaisesti virtuaalipienryhmässä. Harjoitustyö edellyttää vanhempien lupaa tuokioon osallistuville lapsille.
  • Oman ohjauksen ja sen kehittämisen reflektointia
Kohderyhmä

Esiopetuksen opettajat

Kurssin vastuuhenkilö

Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi)