Varhaiskasvatuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt (6 op)

Kurssi toteutetaan kevätlukukaudella 2019 alkaen 29.1. ja päättyen 24.5.2019.

Kurssin kuvaus

Uusin tutkimus on osoittanut varhaiskasvatusikäisten lasten omaehtoisen harjoittelun ja matemaattisiin aspekteihin suuntautumisen keskeisen merkityksen matemaattisten taitojen ja käsitteiden kehitykselle. Harjoittelun käynnistämiseen tarvitaan aikuista. Koulutuksella tähdätään siihen, että varhaiskasvattajat oppivat tarkastelemaan maailmaa matemaattisista näkökulmista, tunnistamaan lapsen matemaattista ajattelua ja hyödyntämään tätä joustavasti lasten taitojen tukemisessa. Matemaattisen ajattelun tukemista harjoitellaan etenkin arjessa ja eri oppimisen alueille integroiduissa matemaattisesti fokusoiduissa leikeissä ja toiminnassa.

Kurssilla perehdytään siihen, millaista on pienen lapsen matemaattinen ajattelu ja kuinka se kehittyy viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Mukana on paljon esimerkkejä varhaiskasvatuksessa kokeilluista leikki- ja toimintaympäristöistä. Kurssi auttaa toteuttamaan VASU:n mukaista varhaiskasvatusta.

Kurssille osallistuminen edellyttää esimiehen lupaa ja kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sitoutumista.

Keskeiset sisällöt
  • Lasten matemaattisen ajattelun havainnointi ja tukeminen
  • Lasten ja varhaiskasvattajien matemaattinen ajattelu ja ”laskulasit” päiväkodin arjessa ja ohjatuissa leikki- ja toimintatilanteissa sekä eri oppimisen alueilla (esim. liikunta, kuvallinen ilmaisu)
  • Konkreettiset mallit ja niiden soveltaminen oman varhaiskasvatusryhmän toimintaan
  • Matemaattisen leikkituokion tekeminen yhdessä lapsiparin kanssa
Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC).

  • Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, tehdään harjoituksia sekä keskustellaan niistä virtuaalipienryhmissä
  • Asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista, sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista yksin ja virtuaalivertaisryhmissä
  • Videoita ja niiden analysointia, haasteita ammatillisen kehityksen tueksi
  • Materiaalin kokeilua omassa opetuksessa ja siitä saatavien kokemusten reflektointia
  • Harjoitustyö, jossa toteutetaan kahden lapsen pienryhmässä yksi toimintatuokio, joka sisältää kolme matemaattista leikkiä. Jokaisen leikin alusta kuvataan 5–10 minuutin video, joka analysoidaan ohjeiden mukaisesti virtuaalipienryhmässä. Harjoitustyö edellyttää vanhempien lupaa tuokioon osallistuville lapsille
  • Oman ohjauksen ja sen kehittämisen reflektointia
Kohderyhmät

Varhaiskasvattajat

Kurssin vastuuhenkilö

Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi)