Hur kan jag som småbarnspedagog och lärare identifiera och stöda flexibelt matematiskt tänkande?

Flexibel matematik – Flexma – är ett fortbildningsprogram på nätet, som svarar mot aktuella utmaningar och som är avsett för alla som arbetar inom småbarnspedagogik och nybörjarundervisning.

Fortbildningen består av en introduktionskurs (3 sp) samt två specialkurser (2 + 6 sp) som riktar sig specifikt till dem som arbetar inom småbarnspedagogik. Du kan avlägga alla tre kurser eller endast de kurser som intresserar dig. Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.

Utbildningen kombinerar de nyaste forskningsrönen kring flexibelt matematiskt tänkande och lärande i matematik med undervisningsmaterial som utvecklats av finländska experter utgående från den senaste forskningen på området. Materialet omfattar bl.a. lektionsplaner, spelifierade lärmiljöer, lek- och verksamhetsmiljöer, digitala övningsmaterial och uppgifter. Utbildningen är i sin helhet nätbaserad.

Innehållet i utbildningen har delvis planerats i samarbete med internationella forskare inom området. Sakkunniga och undervisningsexperter vid fyra olika universitet ansvarar för innehållet i fortbildningen:

  • Åbo universitet: institutionerna för lärarutbildning, matematik och statistik och framtidsteknologier samt Brahe-centret
  • Åbo Akademi: institutionen för lärarutbildning
  • Uleåborgs universitet: institutionen för matematik
  • Jyväskylä universitet: institutionerna för  lärarutbildning och pedagogik.
Nya forskningsrön stöder undervisningsutveckling

Den senaste forskningen kring lärande i matematik har gett ny information om utvecklingen av taluppfattning på lång sikt, utmaningarna på vägen mot en utvidgad taluppfattning och påverkan som dessa utmaningar har på ett mer allmänt plan på utvecklingen av matematiska färdigheter. Forskningen har också resulterat i fördjupad kunskap om utvecklingen av algebraiskt tänkande. Ett matematiskt tänkande som präglas av flexibilitet och en förmåga att anpassa sig till olika situationer är något som kan utvecklas redan i småbarnspedagogiken och som kan stödas senare genom hela skoltiden. Olika undersökningar har gett ny kunskap om ett flertal olika arbetssätt som stöder utvecklingen av flexibelt matematiskt tänkande.

Växande oro över finländska elevers kunskaper i matematik

Både nationella och internationella undersökningar pekar på en negativ trend när det gäller finländska elevers kunskaper i matematik. Trenden syns i att prestationsnivån i matematik har sjunkit, skillnaderna mellan eleverna har blivit större och motivationen för att studera matematik har minskat. Traditionell småbarnspedagogik och skolundervisning stöder inte utvecklingen av flexibla matematiska färdigheter i tillräckligt hög grad, och till och med svaren i studentprovet i matematik visar att studerandena inte heller efter avslutad gymnasieutbildning är särskilt flexibla i sitt matematiska tänkande. Å andra sidan syns trenden även i att eleverna har svårigheter med att tillämpa de kunskaper de tillägnat sig i skolan i sin vardag.

Flexibelt matematiskt tänkande är speciellt utmanande för de elever som upplever inlärningssvårigheter i matematik. För att kunna ge dem det stöd de behöver är det viktigt att förstå hur man bygger upp flexibelt tänkande, se hur långt eleverna kommit i utvecklingen av dessa färdigheter och förstå vad stödåtgärderna ska utgå ifrån.