Kameleontti sinivuokkojen keskellä

Maksutonta täydennyskoulutusta verkossa!

JoMa-koulutusohjelma

Miksi mukaan JoMa:n kursseille?

  • Saat varhaiskasvatukseen ja omaan opetukseen soveltuvia malleja ja materiaaleja, jotka perustuvat uusimpaan tutkimustietoon.
  • Kurssit toteutetaan kokonaan verkossa. Vahvistat ammatillista osaamistasi ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Poikkeusajankin keskellä kurssien on koettu antavan energiaa, innostusta ja työkaluja työhön.

Suuren suosion saavuttanut Joustavaan Matematiikkaan (JoMa) on ainutlaatuinen tutkimusperustainen ja ammatillista kehittymistä syventävä maksuton täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetushenkilöstölle, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille.
Koulutus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista (3 op), eri kohderyhmille suunnatuista kursseista (6 op) sekä valinnaisista kursseista (2 op). Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai erillisiä 2–6 opintopisteen laajuisia kursseja. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Uusin tutkimustieto kasvatuksen ja opetuksen kehittämisen avuksi

JoMa-kurssien taustalla on vahva kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto sekä yhdessä käytännön ammattilaisten kanssa tehty kehittämistyö.

Varhaiset matemaattiset taidot ovat tärkeämmässä roolissa lapsen ajattelun kehityksen kannalta kuin aikaisemmin luultiin. Kurssien tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset oppivat tarkastelemaan maailmaa matemaattisista näkökulmista ”matikkalasein”, tunnistamaan lapsen matemaattista ajattelua ja hyödyntämään näitä lasten matemaattisten taitojen tukemisessa.

Alakoulun opettajien täydennyskoulutuskursseilla harjoitellaan ja kehitetään monipuolisesti oppilaiden joustavan matemaattisen ajattelun taitoja, sillä niillä on todettu olevan keskeinen merkitys matematiikan ajattelutaitojen oppimiseen ja myös oppimismotivaation kasvuun.

Ylempien asteiden JoMa-kursseilla opettajat ovat voimaantuneet huomatessaan toisten opettajien ympäri maata painivan samankaltaisten kysymysten äärellä. Yläkoulussa matematiikan luonne muuttuu abstraktimmaksi ja uusien käsitteiden oppiminen koetaan usein haastavaksi. Lukiossa yhä enemmän soveltamiskykyä ja digitaitoja edellyttävä ylioppilaskoe askarruttaa. Konkreettisten työkalujen ja tehtävien avulla oppimiskulttuurin muutokseen on päästy käsiksi. Erityisesti erilaisten ajattelutapojen ja oppimisstrategioiden käsittely on tuonut innostusta ja monipuolistanut matematiikan oppimista.

Koulutuksen toteuttajat

Koulutuksen sisällöistä vastaavat neljän yliopiston asiantuntijat ja opetuksen ammattilaiset kansainvälisine yhteistyökumppaneineen:

Turun yliopisto: opettajankoulutuslaitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, tulevaisuuden teknologioiden laitos ja Brahea-keskus
Oulun yliopisto: matematiikan laitos
Jyväskylän yliopisto: opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteen laitos
Åbo Akademi: opettajankoulutuslaitos.

Usein kysyttyjä kysymyksiä