Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen flexibility.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller för webbtjänsten www.flexibility.fi. Webbtjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga webbtjänster är tillgängliga.

Har du lagt märke till bristande tillgänglighet i vår webbtjänst? Informera oss i så fall om det (Flexibel matematik-projektet, joma@utu.fi). Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna i webbtjänsten.

1 Teknisk information om tillgängligheten på webbplatsen

Åbo universitet strävar efter att garantera tillgängligheten på sin webbplats i enlighet med tillgänglighetsdirektivet som utfärdats av Europaparlamentet och Europarådet. I Finland beaktas tillgänglighetsdirektivet i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen www.flexibility.fi.

1.1 Tillgängligheten på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis kravnivån AA, som anges i kriterierna för Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standarden.

1.2 Icke-tillgängligt innehåll

1.2.1 Oproportionerlig börda

  • I en del texter på webbplatsen är kontrasten mellan texten och bakgrunden otillräcklig: Kontrasten mellan texten och bakgrunden i rubrikfälten som förekommer på varje sida är inte tillräcklig. Tillgänglighetskriterierna som inte uppfylls: 1.4.3 Kontrast (minimum).

De ovannämnda elementen på webbplatsen uppfyller för tillfället inte tillgänglighetskraven, eftersom de kan anses omfattas av undantaget om oproportionerlig börda i artikel 5 i tillgänglighetsdirektivet (EU) 2016/2102.

2 Hur har tillgänglighetsutlåtandet utarbetats?

Utlåtandet har avgetts 11.8.2021. Tillgängligheten på webbplatsen har utvärderats av Brahea-centret och institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitet. Utlåtandet har senast uppdaterats 12.10.2021.

3 Åtgärdsbegäran och kontaktuppgifter

Vid tillgänglighetsrelaterade problem på webbplatsen ber vi dig skicka in en åtgärdsbegäran till oss, dvs. webbplatsadministrationen, på adressen joma@utu.fi. Begäran behandlas inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om din begäran inte behandlats inom 14 dagar kan du anmäla ärendet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du noggranna instruktioner för hur du gör anmälan och information om hur den behandlas.

3.1 Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn:

4 Vi arbetar kontinuerligt för förbättrad tillgänglighet

Tillgänglighet vid Åbo universitet (på finska)