Kurssin kuvaus

Uusin tutkimus on osoittanut alkuopetusikäisten lasten omaehtoisen harjoittelun ja matemaattisiin aspekteihin suuntautumisen keskeisen merkityksen matemaattisten taitojen ja käsitteiden kehitykselle. Harjoittelun käynnistämiseen tarvitaan aikuista. Opettajat oppivat käyttämään työmenetelmiä, jotka kytkevät opittavat matemaattiset sisällöt oppilaille merkitykselliseen toimintaan ja innostavat oppilaita spontaaniin matemaattisen ajatteluun arjen tilanteissa ja eri oppiaineissa.

Opettajat oppivat miten mekaaninen harjoittelu voidaan korvata käsitteellistä ymmärrystä ja joustavia strategioita tukevalla tarkoituksellisella harjoittelulla alkuopetuksessa. Matemaattisen ajattelun tukemista ja kielellistämistä harjoitellaan etenkin arjen tilanteisiin ja eri oppiaineisiin integroiduissa matemaattisesti fokusoidussa toiminnassa. Kurssi auttaa toteuttamaan OPS:n mukaista matematiikan opetusta.

Kurssilla perehdytään siihen, millaista on lapsen matemaattinen ajattelu ja kuinka se kehittyy viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Mukana on paljon esimerkkejä tutkimusperustaisista ja toimiviksi havaituista matemaattisista oppimisympäristöistä Suomessa ja maailmalla.

Kurssille osallistuminen edellyttää rehtorin lupaa ja kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sitoutumista.

Toteutusaika: 1.10.–30.11.2020 ja 18.1.2021–30.4.2021


Keskeiset sisällöt
  • Lasten matemaattisen ajattelun havainnointi, kielellistäminen ja tukeminen
  • Lasten ja alkuopetuksen opettajien ja henkilöstön matemaattinen ajattelu ja ”laskulasit/matikkalasit” alkuopetuksen arjessa ja ohjatuissa leikki- ja toimintatilanteissa sekä eri oppiaineissa (esim. liikunta, kuvataide)
  • Konkreettiset mallit ja niiden soveltaminen oman alkuopetuksen toimintaan
  • Matemaattisen toimintatuokion tekeminen yhdessä oppilasparin kanssa
Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC).

  • Alkuopetuksen Pikkumatikka-kurssilla tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, tehdään harjoituksia sekä keskustellaan niistä virtuaalipienryhmissä.
  • Asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista, sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista yksin ja virtuaalivertaisryhmissä
  • Videoita ja niiden analysointia, haasteita ammatillisen kehityksen tueksi
  • Materiaalin kokeilua omassa opetuksessa ja siitä saatavien kokemusten reflektointia
  • Harjoitustyö, jossa toteutetaan kahden oppilaan pienryhmässä yksi toimintatuokio, joka sisältää kolme matemaattista harjoitusta. Jokaisen harjoituksen alusta kuvataan 5 – 10 minuutin video, joka analysoidaan ohjeiden mukaisesti virtuaalipienryhmässä. Harjoitustyö edellyttää vanhempien lupaa tuokioon osallistuville oppilaille.
  • Oman ohjauksen ja sen kehittämisen reflektointia
Kohderyhmä

Alkuopetuksen opettajat ja henkilöstö

Kurssin vastuuhenkilö

Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen(at)utu.fi)