paljon kiviä ja leppäkerttuja

Alkuopetuksen matemaattiset oppimisympäristöt – Pikkumatikka (6 op)

01.09.2024 - 07.06.2026

Kurssin kuvaus

Uusin tutkimus on osoittanut alkuopetusikäisten lasten omaehtoisen harjoittelun ja matemaattisiin aspekteihin suuntautumisen keskeisen merkityksen matemaattisten taitojen ja käsitteiden kehitykselle. Harjoittelun käynnistämiseen tarvitaan aikuista. Opettajat oppivat käyttämään työmenetelmiä, jotka kytkevät opittavat matemaattiset sisällöt oppilaille merkitykselliseen toimintaan ja innostavat oppilaita spontaaniin matemaattisen ajatteluun arjen tilanteissa ja eri oppiaineissa.

Opettajat oppivat miten mekaaninen harjoittelu voidaan korvata käsitteellistä ymmärrystä ja joustavia strategioita tukevalla tarkoituksellisella harjoittelulla alkuopetuksessa. Matemaattisen ajattelun tukemista ja kielellistämistä harjoitellaan etenkin arjen tilanteisiin ja eri oppiaineisiin integroiduissa matemaattisesti fokusoidussa toiminnassa. Kurssi auttaa toteuttamaan OPS:n mukaista matematiikan opetusta.

Kurssilla perehdytään siihen, millaista on lapsen matemaattinen ajattelu ja kuinka se kehittyy viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Mukana on paljon esimerkkejä tutkimusperustaisista ja toimiviksi havaituista matemaattisista oppimisympäristöistä Suomessa ja maailmalla.

Kurssille osallistuminen edellyttää rehtorin lupaa ja kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sitoutumista.

Suosittelemme valitsemaan 6 op:n laajuisista Pikku­matikka-kursseista oman lapsiryhmäsi mukaisen kurssin ja ilmoittautumaan sille. Koska Pikkumatikka-kursseilla harjoitellaan oman lapsiryhmän kanssa, kannattaa ehdottomasti osallistua juuri oman ryhmän mukaiselle kurssille. Näin syntyvät parhaat keskustelut vertaisten kesken ja saat käyttökelpoisimmat vinkit su­oraan oman työsi tueksi. Keskeiset asiat lasten matemaattisten taitojen kehityksestä on esitetty kaikilla kursseilla, joten saat varmasti kaiken oleellisen tiedon, vaikka osallistutkin ainoastaan yhdelle kurssille. Näin varmistat myös sen, että sinulla on riittävästi aikaa syventyä kurssin tarjoamiin aiheisiin ja sisältöihin.

Keskeiset sisällöt

  • lasten matemaattisen ajattelun havainnointi, kielellistäminen ja tukeminen
  • lasten ja alkuopetuksen opettajien ja henkilöstön matemaattinen ajattelu ja ”laskulasit/matikkalasit” alkuopetuksen arjessa ja ohjatuissa leikki- ja toimintatilanteissa sekä eri oppiaineissa (esim. liikunta, kuvataide)
  • konkreettiset mallit ja niiden soveltaminen oman alkuopetuksen toimintaan
  • matemaattisen toimintatuokion tekeminen yhdessä oppilasparin kanssa.

Toteutustapa

Alkuopetuksen Pikkumatikka-kurssilla tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, tehdään harjoituksia sekä keskustellaan niistä virtuaalipienryhmissä.

  • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista, sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista yksin ja virtuaalivertaisryhmissä
  • videoita ja niiden analysointia, haasteita ammatillisen kehityksen tueksi
  • materiaalin kokeilua omassa opetuksessa ja siitä saatavien kokemusten reflektointia
  • harjoitustyö, jossa toteutetaan kahden oppilaan pienryhmässä yksi toimintatuokio, joka sisältää kolme matemaattista harjoitusta. Tuokion toteutuksesta kuvataan video, jolta itse analysoidaan omaa ohjausta ohjeiden mukaisesti. Harjoitustyö edellyttää vanhempien lupaa tuokioon osallistuville oppilaille
  • oman ohjauksen ja sen kehittämisen reflektointia.

Kohderyhmä

Alkuopetuksen opettajat ja henkilöstö

Kurssin vastuuhenkilöt

Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi), Sanni Kankaanpää (smkkan@utu.fi)