Kolme leppäkerttua lehdellä

Esiopetuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt – Pikkumatikka (6 op)

01.09.2024 - 07.06.2026

Kurssin kuvaus

Uusin tutkimus on osoittanut esiopetusikäisten lasten omaehtoisen harjoittelun ja matemaattisiin aspekteihin suuntautumisen keskeisen merkityksen matemaattisten taitojen ja käsitteiden kehitykselle. Harjoittelun käynnistämiseen tarvitaan aikuista. Koulutuksella tähdätään siihen, että esiopetuksen opettajat ja henkilöstö oppivat tarkastelemaan maailmaa matemaattisista näkökulmista, tunnistamaan lapsen matemaattista ajattelua ja hyödyntämään tätä joustavasti lasten taitojen tukemisessa. Matemaattisen ajattelun tukemista harjoitellaan etenkin arjessa ja eri oppimiskokonaisuuksiin integroiduissa matemaattisesti fokusoiduissa leikeissä ja toiminnassa.

Esiopetuksen Pikkumatikka-kurssilla perehdytään siihen, millaista on varhaiskasvatus- sekä esiopetusikäisen lapsen matemaattinen ajattelu ja kuinka se kehittyy viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Mukana on paljon esimerkkejä esiopetuksessa kokeilluista leikki- ja toimintaympäristöistä. Kurssi auttaa toteuttamaan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaista toimintaa esiopetuksessa.

Kurssille osallistuminen edellyttää esimiehen lupaa ja kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sitoutumista.

Suosittelemme valitsemaan 6 op:n laajuisista Pikku­matikka-kursseista oman lapsiryhmäsi mukaisen kurssin ja ilmoittautumaan sille. Koska Pikkumatikka-kursseilla harjoitellaan oman lapsiryhmän kanssa, kannattaa ehdottomasti osallistua juuri oman ryhmän mukaiselle kurssille. Näin syntyvät parhaat keskustelut vertaisten kesken ja saat käyttökelpoisimmat vinkit su­oraan oman työsi tueksi. Keskeiset asiat lasten matemaattisten taitojen kehityksestä on esitetty kaikilla kursseilla, joten saat varmasti kaiken oleellisen tiedon, vaikka osallistutkin ainoastaan yhdelle kurssille. Näin varmistat myös sen, että sinulla on riittävästi aikaa syventyä kurssin tarjoamiin aiheisiin ja sisältöihin.

Keskeiset sisällöt

  • lasten matemaattisen ajattelun havainnointi ja tukeminen
  • lasten ja esiopetuksen opettajien matemaattinen ajattelu ja ”laskulasit/matikkalasit” esiopetuksen arjessa ja ohjatuissa leikki- ja toimintatilanteissa sekä eri oppimiskokonaisuuksissa (esim. liikunta, kuvataiteellinen ilmaisu)
  • konkreettiset mallit ja niiden soveltaminen oman esiopetusryhmän toimintaan
  • matemaattisen leikkituokion tekeminen yhdessä lapsiparin kanssa.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC).

  • koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, tehdään harjoituksia sekä keskustellaan niistä virtuaalipienryhmissä
  • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista, sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista yksin ja virtuaalivertaisryhmissä
  • videoita ja niiden analysointia, haasteita ammatillisen kehityksen tueksi
  • materiaalin kokeilua omassa opetuksessa ja siitä saatavien kokemusten reflektointia
  • harjoitustyö, jossa toteutetaan kahden lapsen pienryhmässä yksi toimintatuokio, joka sisältää kolme matemaattista leikkiä. Tuokion toteutuksesta kuvataan video, jolta itse analysoidaan omaa ohjausta ohjeiden mukaisesti. Harjoitustyö edellyttää huoltajien lupaa tuokioon osallistuville lapsille
  • oman ohjauksen ja sen kehittämisen reflektointia.

Kohderyhmä

Esiopetuksen opettajat ja henkilöstö

Kurssin vastuuhenkilöt

Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi), Sanni Kankaanpää (smkkan@utu.fi)