STEAM

STEAM-lähestymistapa varhaisten matemaattisten taitojen oppimisessa (2 op)

18.06.2022 - 30.11.2023

Kurssin kuvaus

Kurssilla tarkastellaan STEAM-lähestymistavan mahdollisuuksia varhaisten matemaattisten taitojen kehittymisessä ja oppimisessa. STEAM:ssä yhdistetään tieteen (Science), teknologian (Technology), insinööritaitojen (Engineering), taiteiden (Arts) ja matematiikan (Mathematics) sisältöjä ja menetelmiä. Kurssin teoreettisena lähtökohtana toimii Varhaisten matemaattisten taitojen kehittymisen kokonaisvaltainen malli (Parviainen 2019), joka koostuu kolmesta alueesta: 1) numeeriset taidot, 2) avaruudellisen ajattelun taidot ja 3) matemaattiset ajattelu- ja päättelytaidot. Käytännön esimerkeissä tutustutaan mallin sovelluksiin lapsiryhmissä tehtävissä taiteellisissa ja kehollista ilmaisua hyödyntävissä harjoitteissa.

Keskeiset sisällöt

 • matematiikka STEAM:ssa
 • numeeriset taidot (mm. numeromerkit, yhteenlasku)
 • avaruudellisen ajattelun taidot (mm. tila- ja aikasuhteet)
 • matemaattiset ajattelu- ja päättelytaidot (mm. ongelmanratkaisu, koodaaminen)
 • ympäristön ilmiöiden tutkiminen STEAM-lähestymistavalla (esim. ääni, aika, nopeus, rytmi)
 • draama, musiikki, tarinallisuus ja toiminnallinen oppiminen varhaisten matemaattisten taitojen opettamisessa
 • kurssin sisällöt ja materiaalit ovat sovellettavissa omassa lapsi- tai oppilasryhmässä tapahtuvaan toimintaan.

Toteutustapa

 • koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä, ja se on osallistujille maksuton
 • koulutuksen osien viitteellinen laajuus:
  • videomateriaaliin ja kirjalliseen aineistoon tutustuminen sekä niihin liittyvät oppimistehtävät (10 h)
  • toimintaideoiden kokeilu ja soveltaminen omassa opetuksessa sekä saatujen kokemusten reflektointi (35 h)
  • kokemusten jakaminen ja keskustelu kirjallisessa muodossa kurssilaisten kanssa (5 h).

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstö, esi- ja alkuopettajat

Huomioitavaa

Verkkokurssille osallistuminen edellyttää esimiehen lupaa ja osallistujan sitoutumista kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sekä huoltajien lupaa lasten osallistumiselle.

Vastuuhenkilö

Piia Parviainen (piia.parviainen@jyu.fi), Otto Virkkula (otto.v.j.virkkula@jyu.fi)