Poika ja kauppaleikki

Varhaiskasvatuksen matemaattiset leikki- ja toimintaympäristöt – Pikkumatikka (6 op)

01.09.2024 - 07.06.2026

Kurssin kuvaus

Uusin tutkimus on osoittanut varhaiskasvatusikäisten lasten omaehtoisen harjoittelun ja matemaattisiin aspekteihin suuntautumisen keskeisen merkityksen matemaattisten taitojen ja käsitteiden kehitykselle. Harjoittelun käynnistämiseen tarvitaan aikuista. Koulutuksella tähdätään siihen, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset oppivat tarkastelemaan maailmaa matemaattisista näkökulmista, tunnistamaan lapsen matemaattista ajattelua ja hyödyntämään tätä joustavasti lasten taitojen tukemisessa. Matemaattisen ajattelun tukemista harjoitellaan etenkin arjessa ja eri oppimisen alueille integroiduissa matemaattisesti fokusoiduissa leikeissä ja toiminnassa.

Varhaiskasvatuksen Pikkumatikka-kurssilla perehdytään siihen, millaista on pienen lapsen matemaattinen ajattelu ja kuinka se kehittyy viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Mukana on paljon esimerkkejä varhaiskasvatuksessa kokeilluista leikki- ja toimintaympäristöistä. Kurssi auttaa toteuttamaan VASU:n mukaista varhaiskasvatusta.

Kurssille osallistuminen edellyttää esimiehen lupaa ja kaiken kurssimateriaalin luottamukselliseen käsittelyyn sitoutumista.

Suosittelemme valitsemaan 6 op:n laajuisista Pikku­matikka-kursseista oman lapsiryhmäsi mukaisen kurssin ja ilmoittautumaan sille. Koska Pikkumatikka-kursseilla harjoitellaan oman lapsiryhmän kanssa, kannattaa ehdottomasti osallistua juuri oman ryhmän mukaiselle kurssille. Näin syntyvät parhaat keskustelut vertaisten kesken ja saat käyttökelpoisimmat vinkit su­oraan oman työsi tueksi. Keskeiset asiat lasten matemaattisten taitojen kehityksestä on esitetty kaikilla kursseilla, joten saat varmasti kaiken oleellisen tiedon, vaikka osallistutkin ainoastaan yhdelle kurssille. Näin varmistat myös sen, että sinulla on riittävästi aikaa syventyä kurssin tarjoamiin aiheisiin ja sisältöihin.

Keskeiset sisällöt

  • lasten matemaattisen ajattelun havainnointi ja tukeminen
  • lasten ja varhaiskasvattajien matemaattinen ajattelu ja ”laskulasit” päiväkodin arjessa ja ohjatuissa leikki- ja toimintatilanteissa sekä eri oppimisen alueilla (esim. liikunta, kuvallinen ilmaisu)
  • konkreettiset mallit ja niiden soveltaminen oman varhaiskasvatusryhmän toimintaan
  • matemaattisen leikkituokion tekeminen yhdessä lapsiparin kanssa.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC).

  • koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, tehdään harjoituksia sekä keskustellaan niistä virtuaalipienryhmissä
  • asiantuntijavideoiden seuraamista ja kirjalliseen aineistoon tutustumista, sekä niihin liittyvien oppimistehtävien ratkomista yksin ja virtuaalivertaisryhmissä
  • videoita ja niiden analysointia, haasteita ammatillisen kehityksen tueksi
  • materiaalin kokeilua omassa opetuksessa ja siitä saatavien kokemusten reflektointia
  • harjoitustyö, jossa toteutetaan kahden lapsen pienryhmässä yksi toimintatuokio, joka sisältää kolme matemaattista leikkiä. Tuokion toteutuksesta kuvataan video, jolta itse analysoidaan omaa ohjausta ohjeiden mukaisesti. Harjoitustyö edellyttää huoltajien lupaa tuokioon osallistuville lapsille
  • oman ohjauksen ja sen kehittämisen reflektointia.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset

Kurssin vastuuhenkilöt

Minna Hannula-Sormunen (minna.hannula-sormunen@utu.fi), Sanni Kankaanpää (smkkan@utu.fi)