Kaksi kameleonttia kaulakkain tynnyrin päällä

Joustavan matemaattisen ajattelun tukeminen lukiossa (6 op)

01.09.2024 - 07.06.2026

Kurssin kuvaus

Tällä kurssilla perehdytään joustavaan matemaattiseen ajatteluun ja sen tukemiseen lukiossa. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: Millaiset tehtävät syventävät ymmärrystä lukiomatematiikan keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä? Miten matemaattista ongelmanratkaisua voidaan tukea graafisin apuneuvoin – käsin ja tietokoneella? Miten erilaiset ajattelutavat ja -strategiat valjastetaan edistämään oppimista? Mitä keinoja on luoda matemaattisesti rakentavaa keskustelua ja saada perusteleminen palvelemaan oppimista? Miten oppilaita tuetaan löytämään tilanteeseen sopiva ratkaisustrategia? Näihin joustavuuteen liittyviin kysymyksiin etsitään kurssilla vastauksia.

Keskeiset sisällöt

Joustavuuteen (ja joustamattomuuteen) liittyvät miniteemat, joita havainnoidaan ja kehitetään omassa opetuksessa:

 • vastauskeskeisyys ja virheet
 • jumissa oleminen ja sinnikkyys
 • tehtävien monipuolistaminen
 • erilaiset ratkaisutavat ja representaatiot
 • käsitteellinen ymmärrys
 • oppilaiden vuorovaikutus ja päättelyn selittäminen
 • teknologian hyödyntäminen.

Lisäksi omassa opetuksessa käytetään joustavuustehtäviä (vertailutehtävät ja tutkien kohti joustavuutta -tehtävät), kehitetään matemaattista ongelmanratkaisua ja autetaan oppijoita löytämään erilaisia ratkaisustrategioita. Kurssilla voi myös suunnitella oman joustavuustehtävän.

Tutustu kurssin joustavuustehtäviin, pedagogisiin ohjeisiin ja keskusteluihin

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan etäopiskeluna verkkoympäristössä (MOOC). Koulutuksessa tutustutaan verkossa jaettaviin materiaaleihin, havainnoidaan tai kokeillaan omassa opetuksessa sekä keskustellaan kollegoiden kanssa kokemusten pohjalta. Lähestymistapa mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla pitkäjänteisen ammatillisen kehittymisen, joka olisi mahdotonta toteuttaa lähikoulutuksina.

Ammatillisen kehittymisen välineitä ovat seuraavat:

 • asiantuntijavideoiden, tekstien ja oppimistehtävien pohdinta
 • valmiisiin joustavuustehtäviin tutustuminen, niiden käyttö ja toteutuksen pohdinta
 • joustavuusmateriaalin suunnittelu, kokeilu ja kokemusten reflektointi
 • erilaisten oppimisympäristöön vaikuttavien tekijöiden erittely
 • oman ohjauksen ja oppilaiden toiminnan kehittäminen.

Koulutus nivotaan yhteen osallistujien oman opetuksen kanssa, jottei ajanpuute olisi este koulutukseen osallistumiselle. Kurssilla on runsaasti valinnaisuutta, ja ”voit” salaattitiskin tapaan valita itseäsi kiinnostavat osat.

Tutustu kurssin toteutukseen ja laajuuteen

Kohderyhmä

Lukion opettajat

Kurssin vastuuhenkilö

Dimitri Tuomela (dimitri.tuomela@oulu.fi)